Doelstelling & strategie

Doelstelling

De sociaal emotionele ontwikkeling van sporters in het algemeen en talentvolle voetballers in het bijzonder onder de aandacht te brengen, te begeleiden en te ondersteunen.

To guide and support athletes in general and particularly talented footballers in their social emotional development and to create awareness for the importance of this guidance.

 

Waarom sociaal emotionele begeleiding? Omdat twee van de drie talentfactoren te maken hebben met sociaal emotionele factoren.

Why social emotional guidance?Because two of the three talent factors are related to social emotional factors.

 

Talent is namelijk opgebouwd uit de volgende drie factoren:

 • De constitutie (lichaamsbouw, pezen enz.)
 • De grondstemming (gemoedsgesteldheid of temperament)
 • De energie (vorm, kracht, beweging, richting)

 

Talent is made up of the following three factors:

 • The constitution (physique, tendons etc.)
 • The basic mood (state of mind or temperament)
 • The energy (form, power, movement, direction)

 

Hoe willen we de doelstellingen bereiken?

Door effectief gebruik te maken van de sportieve driehoek
Namelijk:

 • Door spelers te begeleiden en te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Een platform op te zetten voor ouders en ze een klankbord te bieden.
 • De inhoud van de coachopleiding jeugdgerichter zien te krijgen en coaches / clubs eventueel begeleiding en advies te bieden.

 

How do we want to achieve these objectives?

By effectively using the sport triangle, namely:

 • By guiding and following players in their social emotional development;
 • By setting up a platform for parents that functions as sounding board;
 • By adding more youth-oriented elements to the training for coaches, and to offer coaches and clubs guidance and advice.

 

Visie

Voetbal is big business geworden. Allerlei mensen hebben er belang bij dat het snel en prestatiegericht. Alleen diegene die het moeten doen, de talenten namelijk, moeten zich kunnen ontwikkelen. Ontwikkelingsgerichtheid kenmerkt zich door het motiveren van mensen, toestaan dat spelers een slechte dag hebben en kunnen leren van hun gemaakte fouten. Met andere woorden. Voetballen gaat niet alleen om geld, maar vooral om mensen en mensenwerk.

Football is big business. Because of the money and the many stakeholders that come with it, the world of football is fast and performance-oriented. But those that have to actually do it, the talents, must be given the space to develop. Development orientation is characterized by motivating people, allowing players to have a bad day and to learn from their mistakes. In other words, football is not just about money, but especially about people and the work of people.

 

Met ons expertise kunnen we inspelen op de behoeften van alle deelnemers in het ‘’voetbalspeelveld’’.

 • de spelers, die we begeleiden, waardoor ze kunnen groeien.
 • De coaches, die met goed gemotiveerde en sociaal emotionele stabiele spelers betere successen kunnen boeken.
 • De clubs die door de successen, grotere doelstellingen kunnen realiseren en meer supporters aan zich kunnen binden.
 • De bonden, want ze worden op het voetbalwereld toneel gewaardeerde en gerespecteerde spelers.
 • Nederland, want die kunnen stijgen op de wereldranglijst en het volk kan trots zijn op zijn voetbalhelden.

We zijn er werkelijk van overtuigd dat we verwachtingen van elke belanghebbende zullen overtreffen.

 

With our expertise we can respond to the needs of all participants in the ”football field”, which are:

 • The players we guide and enable to grow;
 • The coaches, who are able to achieve better results with well-motivated and socially emotional stable players;
 • The clubs, who are able to achieve bigger goals and attract more supporters thanks to the successes,
 • The unions, because they are valued and respected by players in the football world;
 • The Netherlands, because they are able to rise in the world rankings and the Dutch fans can be proud of their football heroes.

We are convinced that we will exceed the expectations of any interested party.

 

Missie

Slory Sport Support zorgt dat betaald voetbal voor alle betrokkenen als menselijker en completer wordt ervaren.
Wij zijn de enige instantie in Europa die door het bieden van gespecialiseerde, innovatieve en humane producten en diensten de menselijke kant van het (betaalde) voetbal vorm geeft.

Slory Sport Support ensures that professional football is perceived as more human and complete for all people involved. We are the only institution in Europe to shape the human side of (paid) football by offering specialized, innovative and humane products and services.

 

Strategie

Hoe komt de begeleiding voor spelers uit te zien? Effectief en efficiënt met behulp van een spelersvolgsysteem

 • Met behulp van strategisch management
 • Gebruikmakend van een doel- middelen- effectschema
 • Door na te gaan wat de bestaande kaders zijn waarbinnen de opleiding/ club,/speler functioneert
 • Te ontdekken waar mogelijkheden liggen ter verbetering van het functioneren van de opleiding/ club/speler

 

What does the guidance for players look like? Effective and efficient with the aid of a player tracking system.

 • With the help of strategic management;
 • Using a goals/resources effect diagram;
 • By examining the existing frameworks within which the training / club / player functions;
 • By discovering where the opportunities lie to improve the functioning of the training / club / player.

 

Inhoud spelersvolgsysteem

De competentiegebieden z.a. geformuleerd in het beroepsprofiel van een betaald voetballer nagaan (inclusief leerlijnen). Maak m.b.v voorbeelden concreet hoe de inhoud jou denken, voelen en handelen als speler is gevorderd op deze leerlijnen. Welke onderdelen van de opleiding vind je interessant?
Welke positieve en/ of negatieve feedback, schriftelijk of mondeling heb je gehad van trainers, leiders e.d?
Orden de feedback naar leerlijnen.

Contents of player tracking system

Checking the competency areas as formulated in the professional profile of a paid footballer, including learning objectives. Concretize how the content has improved your thinking, feeling and acting as a player using these learning objectives. Which parts of the study program interest you? What positive and / or negative feedback, written or oral, did you receive from your trainers, leaders etc.? Organize the feedback to learning objectives.

 

Proces begeleiding

Hoe stel je je op tijdens de training: actief, assertief, passief, volgzaam, gemakzuchtig enz. Is er overeenkomst en of verschil in je gedrag t.o.v. je vorig team?
Wat was je gedrevenheid voor de training de afgelopen periode?
Op allerlei momenten word je door trainer/ spelers aangestuurd hoe ervaar je dat?
Welke resultaten heb je tot nu toe bereikt?Hoe is je leerproces ondersteund of belemmerd door jezelf, de trainer, medespelers, de thuissituatie, school, gezondheid, vrienden etc. ?

Guidance process

What is your attitude during training: active, assertive, passive, docile, easy-going, etc. Is there a difference in your behavior or did it stay the same with respect to your previous team? What was your drive to train the past period?

At various moments you are guided by your trainer / players, how did you experience that?

What results have you achieved so far? How is your learning process supported or impeded by yourself, the trainer, fellow players, the home situation, school, health, friends etc.?