Producten en diensten

Kennisproducten

Lezingen bevatten allerlei onderwerpen die in de topsport dus ook in het betaalde voetbal relevant zijn. Ze worden verzorgd door zowel sportpersoonlijkheden als wetenschappers. Zo kunnen we een reëel beeld van de theorie en de praktijk scheppen. De onderwerpen zijn:

 • beleids- en managementtheorieën op terrein van sport en   bewegen, strategisch  management, visieontwikkeling, implementatie, interventie, kwaliteitszorg en evaluatie;
 • de pedagogische betekenis van bewegingscultuur;
 • verwerven van vaardigheden in het systematisch analyseren van beleidsnota’s over (jeugd)sport en bewegen;
 • Kwalitatief beleidsonderzoek kunnen doen en het kunnen schrijven van beleids teksten; het kunnen afnemen van audits in sportorganisaties.

Readings contain a variety of subjects relevant in both professional sports as whole and professional football in particular. The readings are given by both sports personalities and scientists. This way we can create a realistic picture of theory and practice. The subjects are:

 • Policy and management theories of sport and exercise, strategic management, development of a vision, implementation, intervention, quality assurance and evaluation;
 • The pedagogical meaning of sports culture;
 • Acquiring skills in the systematic analysis of policy documents on (youth) sport and exercise;
 • Learning to conduct qualitative policy research and to write policy texts; learning to conduct audits in sports organizations.

 

Themabijeenkomsten die zullen zeer praktisch van aard zijn. Daarin zal de praktijk rond het betaalde voetbal aan de orde komen. Waarden en normen, jeugdgerichtheid, kwaliteit en professionaliteit zullen daarbij de boventoon voeren.

The thematic meetings are very practical. These meetings will contain discussions about the practice concerning professional football. Values ​​and norms, youth orientation, quality and professionalism will be the predominate subjects.

 

Nieuwsbrieven, daarin worden actuele nieuwtjes beschreven. Drie keer per jaar wordt het uitgegeven.

Newsletters including current news and updates. These will be issued three times a year.

 

Coaching is gericht op (persoonlijke) ontwikkeling, groei en verbetering. Er wordt altijd maatwerk geleverd. Er is binnen de coaching aandacht voor:

 • competentiemanagement
 • stressmanagement
 • persoonlijke ontwikkeling
 • communicatiemanagement
 • mediatie en conflictbemiddeling

 

Coaching is focused on (personal) development, growth and improvement. We always deliver tailor-made services. Within the coaching trajectory we focus on:

 • Competence management
 • Stress management
 • Personal development
 • Communication management
 • Mediation and conflict mediation

 

Producten

 • Levering Handboek Sociaal Emotionele begeleiding inclusief instructie
 • Beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen
 • De beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen, inclusief rapportage en advisering
 • Ondersteuning bij de totstandkoming van een Handboek Sociaal Emotionele begeleiding-op-maat
 • Ondersteuning bij de totstandkoming van een Handboek Integrale Kwaliteitszorg
 • De sociaal emotionele leerlijn
 • Scholing, deskundigheidsbevordering
 • Ondersteuning bij de implementatie van de sociaal emotionele leerlijn procedures
 • Nulmeting van de kwaliteit van uw organisatie
 • Individuele begeleiding spelers 3-daagse sessies
 • Begeleiding ouders/ spelers of coaches / spelers 3- daagse sessies
 • Landelijke oudervereniging (betaald) voetbal jeugd

 

 • Shipment of the Handbook Social Emotional guidance including instruction
 • Assessment of the quality of policy plans
 • Assessment of the quality of policy plans, including reporting and advice
 • Assisting in the creation of a tailor-made Social Emotional Guidance Handbook
 • Assisting in the creation of an Integral Quality Assurance Manual
 • The social emotional learning line
 • Education, development of expertise
 • Assisting in the implementation of the social emotional learning procedures
 • Baseline measurement of the quality of your organization
 • 3-day sessions of individual coaching for players
 • 3-day sessions of guidance for parents / players or coaches / players
 • National parent association (paid) football youth

 

Forum

Spelers, ouders, clubs en coaches kunnen hier met elkaar in contact komen.

Players, parents, clubs and coaches can come into contact with each other here.