Tarieven

Slory’s Sport Support rekent voor één begeleidingseenheid € 1000,- tenzij anders vermeld. Een begeleidingseenheid bestaat uit één dag werk waarin voorbereiding, uitvoering en (indien van toepassing) ook nazorg is verdisconteerd.

Slory’s Sport Support charges € 1,000 per guidance unit, unless stated otherwise. A supervision unit consists of one day of work in which preparation, execution and (if applicable) aftercare is also discounted.

1. Levering Handboek Sociaal Emotionele begeleiding inclusief instructie voor € 450,-.

1. Shipment of Handbook Social Emotional guidance including instruction for € 450, -.

 

2. Beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen
De beoordeling, inclusief rapportage en advisering: € 1000,-.

2. Assessment of the quality of policy plans

The assessment, including reporting and advice: € 1000, -.

 

3. Ondersteuning bij de totstandkoming van een Handboek Sociaal Emotionele begeleiding-op-maat
De ervaring leert dat de ondersteuning bij de totstandkoming van het Handboek kan worden gerealiseerd in gemiddeld tien bijeenkomsten. Per bijeenkomst berekenen we één begeleidingseenheid. Het exacte aantal bijeenkomsten wordt per opdracht bepaald.

3. Assisting in the creation of a customized Handbook on Social Emotional Guidance.

Practical experience shows that the realization of the handbook takes an average of ten meetings. We calculate one guidance unit per meeting. The exact number of meetings is determined per assignment.

 

4. Ondersteuning bij de totstandkoming van een Handboek Integrale Kwaliteitszorg
De totstandkoming en bijbehorende kosten zijn afhankelijk van de behoefte tot realisatie per op drachtgever. Per bijeenkomst berekenen we één begeleidingseenheid. Het exacte aantal bijeenkomsten wordt per opdracht bepaald. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht mits een door Slory Sport Support vervaardigd Handboek Integrale Kwaliteitszorg wordt toegepast. Er wordt gekeken naar zowel de fysieke begeleiding als de sociaal emotionele begeleiding in hun samenhang.

4. Assisting in the creation of an Integral Quality Assurance Manual

The realization and associated costs depend on the realization needs per client. We calculate one guidance unit per meeting. The exact number of meetings is determined per assignment. Any additional costs will be charged, provided that an Integral Quality Assurance Manual produced by Slory Sport Support is applied. Both physical support, social emotional guidance, and their coherence will be taken into account.

 

5. De sociaal emotionele leerlijn
De totstandkoming en bijbehorende kosten zijn afhankelijk van de behoefte tot realisatie per op drachtgever. Per bijeenkomst berekenen we één begeleidingseenheid. Het exacte aantal bijeenkomsten wordt per op dracht bepaald. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht door Slory’s Sport Support. Dit is afhankelijk van de wensen en eisen van de opdrachtgever.

5. The social emotional learning path

The realization and associated costs depend on the need for realization per client. We calculate one guidance unit per meeting. The exact number of meetings is determined per assignment. Any additional costs will be charged by Slory’s Sport Support. This depends on the wishes and requirements of the client.

 

6. Scholing, deskundigheidsbevordering
Voor de cursus meet- en beoordelingsinstrumenten sociaal emotionele leerlijn, Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten. Dit is bedoeld voor coaches, trainers en of elftalbegeleiders. De kosten voor de 2-daagse cursussen bedragen € 2.500. Het betreft hierbij cursussen op maat op locatie waarbij de inhoud in overleg wordt bepaald. Er wordt duidelijk gemaakt hoe de meet- en beoordelingsinstrumenten worden ingevuld en geïnterpreteerd.

6. Training, increasing expertise

For the course Measuring and Assessment Tools social emotional learning, determining measurement and assessment tools. This course is intended for coaches, trainers and / or football coaches. The costs for this 2-day course are € 2,500. This contains customized courses on location where the content is determined in consultation. It is made clear how the measurement and assessment instruments are made up and interpreted.

 

7. Ondersteuning bij de implementatie van de sociaal emotionele leerlijn procedures
Gemiddeld zijn hiervoor tien bijeenkomsten nodig. Het exacte aantal is afhankelijk van diverse variabelen. Per bijeenkomst berekenen wij één begeleidingseenheid.

7. Support with the implementation of social emotional learning procedures

An average of ten meetings are needed for this. The exact number depends on various variables. We calculate one guidance unit per meeting.

 

8. Nulmeting van de kwaliteit van uw organisatie
Nulmeting, inclusief rapportage en advisering: € 2.500,-.

8. Baseline measurement of the quality of your organization

Baseline measurement, including reporting and advice: € 2,500.

 

9. Individuele begeleiding spelers 3-daagse sessies: €2.500,-

9. Individual coaching players 3-day sessions: € 2.500,

 

10. Begeleiding ouders/spelers of coaches / spelers 3-daagse sessies: €3.000

10. Supervision parents / players or coaches / players 3-day sessions: € 3,000

 

T.a.v. reistijd, reis- en verblijfskosten geldt een aparte regeling, die op uw verzoek wordt toegezonden.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 

Travel time, travel and accommodation costs are subject to a separate arrangement, which will be sent to you on request.

* All prices are excluding 21% VAT.